Säännöt

Tampereen tietojohtamisen alumni ry 

Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Tampereen tietojohtamisen alumni ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen kieli on suomi. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) ja Tampereen Yliopiston (TAU) tietojohtamisen koulutusohjelmassa opiskelleiden ja TTY:sta tai TAU:sta valmistuneiden sekä TAU:n tietojohtamisen opiskelijoiden yhdyssiteenä, kannustaa jatkuvaan oppimiseen sekä edistää TAU:n, yhdistyksen jäsenten sekä elinkeinoelämän vuorovaikutusta. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kursseja, seminaareja, kokouksia ja muita koulutustilaisuuksia, tarjoaa jäsenilleen omakustannushintaisia matkoja sekä vapaa-ajan tapahtumia. Yhdistys hoitaa tiedotusta julkaisemalla tarvittaessa tiedotteita, lehteä tai muuta aineistoa. Yhdistys pitää yhteyttä Tampereen yliopistoon, Tietojohtajakilta Man@geriin sekä muihin yhteistyökumppaneihinsa. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää huvitilaisuuksia, koulutustilaisuuksia, julkaisutoimintaa sekä harjoittaa sellaista ansiotoimintaa, joka liittyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 

3. Jäsenet 

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja on sekä opiskellut TTY:n tai TAU:n tietojohtamisen koulutusohjelmassa että valmistunut TTY:sta tai TAU:sta. 

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan myös hyväksyä henkilö, joka haluaa osallistua yhdistyksen toimintaan ja edistää yhdistyksen tarkoitusta. 

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita liittymismaksuja eivätkä jäsenmaksuja. 

6. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-6 muuta varsinaista jäsentä. 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 

8. Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallintoa ja taloutta valvoo kaksi (2) tilintarkastajaa. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 

9. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla yksi ääni. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse. 

11. Varsinaiset kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. kokouksen avaus 
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 4.  hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. kokouksen avaus 
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
 7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

Yhdistys perustettu 26.11.2007